Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Chỉ báo kỹ thuật Standard Deviation
QM Capital

Chỉ báo kỹ thuật Standard Deviation

22/11/2023

6,810 lượt đọc

Mục lục

  Chỉ báo kỹ thuật Standard Deviation

  1. Định nghĩa: 

  Rolling Standard Deviation là một chỉ báo sử dụng để đo lường sự biến động của giá đóng cửa (close) của một tài sản trong một khoảng thời gian cuộn chảy (rolling period). Chỉ báo này đo lường mức độ phân tán của giá trị close và thường được sử dụng để đánh giá sự biến động của giá trị tài sản.  2. Công thức:

  Bước 1: Xác định một khoảng thời gian cuộn chảy (rolling period) được xác định bởi tham số "độ dài". Mặc định, giá trị của tham số này là 30 kỳ.

  Bước 2: Tại mỗi thời điểm, tính toán độ lệch bình phương (variance) của giá đóng cửa trong khoảng thời gian cuộn chảy (“độ dài”). Variance thể hiện mức độ phân tán của giá trị close trong khoảng thời gian đó.

  Bước 3: Tính căn bậc hai (square root) của variance để thu được giá trị Standard Deviation. Standard Deviation thể hiện sự biến động của giá trị close và là một thước đo của rủi ro. Công thức trực quan:

  Trong đó:

  Giá trị x trung bình được tính bằng cách tổng tất cả các quan sát và chia cho số quan sát. Phương sai cho mỗi điểm dữ liệu được tính bằng cách trừ giá trị của quan sát với giá trị trung bình. Kết quả sau đó được bình phương và được chia cho số quan sát trừ một. Căn bậc hai của phương sai để tìm độ lệch chuẩn.


  3. Công dụng: 

  Chú ý rằng giá trị Standard Deviation có thể thay đổi theo thời gian và có thể được sử dụng để đánh giá sự biến động ngắn hạn và dài hạn của giá trị close.

  Chia sẻ bài viết

  Đăng ký nhận tin

  Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

  Bài viết liên quan

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Triangular Moving Average

  Đường TRIMA (Triangular Moving Average) hay đường trung bình tam giác là một loại đường trung bình động được tính toán bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Zero Lag Moving Average

  Chỉ báo Zero Lag Moving Average (ZLMA) là một dạng trung bình di động trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó được thiết kế để giảm thiểu hoặc loại bỏ ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Median

  Median là một thuật ngữ thống kê thường được sử dụng trong chứng khoán để đề cập đến giá trị ở vị trí giữa của một tập hợp dữ liệu ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Skew

  Rolling Skew là một chỉ báo sử dụng để đo lường mức độ đối xứng hoặc lệch của phân phối giá đóng cửa (close) trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Think or Swim Standard Deviation All

  "Think or Swim Standard Deviation All" là một chỉ báo hoặc công cụ trong nền tảng giao dịch chứng khoán được gọi là ThinkOrSwim (TOS). ThinkOrSwim là một nền tảng ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Variance

  Chỉ báo "Rolling Variance" (Phương sai trượt) là một công cụ thống kê sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường mức độ biến động của giá trị ...

  Công Nghệ Tài Chính QM Capital
  QM Capital LLC là công ty công nghệ tài chính tiên phong trong lĩnh vực đầu tư thuật toán, cùng sứ mệnh hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư tại Việt Nam.
  ©2023 All right reserved
  Về đầu trang