Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. [P2] Ứng dụng Python vào xây dựng chiến lược đầu tư giá trị định lượng
QM Capital

[P2] Ứng dụng Python vào xây dựng chiến lược đầu tư giá trị định lượng

23/02/2024

5,580 lượt đọc

Ứng dụng Python vào xây dựng chiến lược đầu tư giá trị định lượng - Phần II

Đầu tư giá trị định lượng đang ngày càng cho thấy là một phương pháp tiếp cận khoa học và có hệ thống trong việc xác định và đầu tư vào các tài sản bị định giá thấp. Sự phát triển của công nghệ thông tin và dữ liệu lớn đã mở ra cánh cửa mới cho các nhà đầu tư để áp dụng phân tích định lượng một cách hiệu quả, giảm thiểu sự chủ quan và tối ưu hóa quyết định đầu tư dựa trên bằng chứng cụ thể. Các loại dữ liệu chính như báo cáo tài chính, tỷ số tài chính, dữ liệu thị trường, và thông tin ngành đều là những yếu tố quan trọng trong việc đánh giá giá trị nội tại của doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa các phương pháp phân tích truyền thống và công nghệ, Python đã cho phép nhà đầu tư phát triển những chiến lược đầu tư giá trị định lượng mạnh mẽ, cung cấp một lợi thế cho các nhà đầu tư trên thị trường.

1. Các loại dữ liệu được sử dụng trong đầu tư giá trị định lượng

Trong đầu tư giá trị định lượng, việc sử dụng và phân tích dữ liệu chính xác là cực kỳ quan trọng để đánh giá giá trị thực của cổ phiếu và doanh nghiệp. Dữ liệu này thường bao gồm một loạt các thông tin tài chính, thị trường và kinh tế mà từ đó, các nhà đầu tư có thể rút ra những nhận định và quyết định đầu tư có thông tin. Dưới đây là một số loại dữ liệu chính thường được sử dụng trong đầu tư giá trị định lượng:

Báo cáo tài chính: Bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các báo cáo này cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính, hiệu suất kinh doanh, và khả năng sinh lời của công ty.

Tỷ số tài chính: Các tỷ số như P/E (Giá trên Thu nhập), P/B (Giá trên Giá trị Sổ sách), ROE (Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu), ROA (Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản), và D/E (Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu) giúp nhà đầu tư đánh giá giá trị, hiệu suất, và rủi ro của cổ phiếu.

Dữ liệu thị trường: Bao gồm giá cổ phiếu, khối lượng giao dịch, và biến động giá trong quá khứ. Dữ liệu này giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hành vi thị trường và tâm lý của các nhà đầu tư khác đối với cổ phiếu cụ thể.

Dữ liệu ngành: Thông tin về ngành công nghiệp mà công ty hoạt động, bao gồm triển vọng tăng trưởng, cạnh tranh, và các yếu tố vĩ mô có ảnh hưởng đến ngành. Dữ liệu này giúp nhà đầu tư đánh giá tiềm năng tăng trưởng và rủi ro của doanh nghiệp

Dữ liệu về lãi suất và tiền tệ: Lãi suất ảnh hưởng đến chi phí vay và giá trị của dòng tiền tương lai, trong khi tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp xuất nhập khẩu và công ty đa quốc gia.

2. Làm cách nào để xây dựng chiến lược đầu tư giá trị định lượng bằng Python

2.1. Các bước xây dựng chiến lược đầu tư giá trị định lượng

Hình 1.1. Các xây dựng chiến lược đầu tư giá trị định lượng bằng Python

Bước 1: Chọn số liệu

Nhà đầu tư bắt đầu bằng cách chọn số liệu cơ bản như tỷ lệ. Giá trên Thu nhập (P/E). Số liệu này so sánh giá cổ phiếu của công ty với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và có thể cho biết cổ phiếu đó tương đối rẻ hay đắt.

Bước 2: Đặt ngưỡng

nhà đầu tư quyết định rằng tỷ lệ P/E dưới 15 là ngưỡng để xem xét một cổ phiếu bị định giá thấp.

Bước 3: Nghiên cứu

Nhà đầu tư sử dụng công cụ sàng lọc chứng khoán trực tuyến hoặc trang web tài chính để tìm danh sách các công ty có tỷ lệ P/E dưới 15. Bước này lọc ra những công ty đáp ứng tiêu chí định lượng của nhà đầu tư

Bước 4: Điều tra thêm

Bây giờ, nhà đầu tư có một danh sách các cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp dựa trên tỷ lệ P/E của chúng và quyết định tìm hiểu sâu hơn về những công ty này để đảm bảo rằng chúng đáng để đầu tư. Nhà đầu tư sẽ xem xét báo cáo tài chính của họ, đánh giá vị thế cạnh tranh của họ và xem xét triển vọng tương lai của họ. Phần này bao gồm sự kết hợp giữa phân tích định lượng và định tính.

Bước 5: Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Để quản lý rủi ro, nhà đầu tư chọn kết hợp các cổ phiếu bị định giá thấp này từ các ngành khác nhau để tạo ra danh mục đầu tư đa dạng. Đa dạng hóa giúp phân tán rủi ro trong trường hợp một ngành hoặc công ty gặp phải thách thức.

Bước 6: Theo dõi hiệu suất

Nhà đầu tư đầu tư vào các cổ phiếu đã chọn và theo dõi hiệu suất của chúng theo thời gian. Định kỳ xem xét tỷ lệ P/E và các số liệu liên quan khác để đảm bảo chúng phù hợp với chiến lược đầu tư

2.2. Ví dụ về xây dựng chiến lược đầu tư giá trị định lượng với Python

Bước 1: Nhập các thư viện cần thiết

!pip install yfinance
 # Nhập các thư viện cần thiết
import pandas as pd
import yfinance as yf
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

Bước 2: Xác định cổ phiếu, truy xuất dữ liệu và tính toán tỷ lệ

tickers = ['TCB.VN', 'VCB.VN', 'CTG.VN', 'ACB.VN','AGR.VN', 'SHB.VN', 'VPB.VN', 'TCB.VN', 'MBB.VN', 'STB.VN']
# Tạo DataFrame trống để lưu trữ dữ liệu tài chính
data = pd.DataFrame(columns=['Ticker', 'P/E Ratio', 'P/B Ratio'])
# Lấy dữ liệu lịch sử giá cổ phiếu và tính toán tỷ lệ
or ticker in tickers:
    try:
        stock_data = yf.Ticker(ticker)
        historical_data = stock_data.history(period='6y'# Giai đoạn dữ liệu mở rộng
        # Kiểm tra nếu có dữ liệu sẵn có
        if len(historical_data) > 0:
            # Truy cập tỷ lệ P/E và P/B từ dữ liệu
            pe_ratio = stock_data.info['trailingPE']
            pb_ratio = stock_data.info['priceToBook']
            # Thêm dữ liệu vào DataFrame
            data = pd.concat([data, pd.DataFrame({'Ticker': [ticker], 'P/E Ratio': [pe_ratio], 'P/B Ratio': [pb_ratio]})], ignore_index=True)
        else:
            print(f"Không có dữ liệu cho {ticker}.")
    except Exception as e:
        print(f"Lỗi xảy ra với mã cổ phiếu {ticker}: {str(e)}")

Bước 3: In dữ liệu cho các cổ phiếu bị định giá thấp và cao

# Xác định tiêu chí cho cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp
undervalued_stocks = data[(data['P/E Ratio'] < 15) & (data['P/B Ratio'] < 1)]
print("Cổ phiếu bị định giá thấp:")
print(undervalued_stocks)
# Xác định tiêu chí cho cổ phiếu có khả năng bị định giá cao
max_pe_ratio = 20  # Đặt ngưỡng cho tỷ lệ P/E
max_pb_ratio = 3  # Đặt ngưỡng cho tỷ lệ P/B
# Lọc ra cổ phiếu bị định giá cao dựa trên tỷ lệ P/E và P/B
overvalued_stocks = data[(data['P/E Ratio'] > max_pe_ratio) | (data['P/B Ratio'] > max_pb_ratio)]
print("Cổ phiếu bị định giá cao:")
print(overvalued_stocks)

Output:

Cổ phiếu bị định giá thấp:

   Ticker  P/E Ratio  P/B Ratio

   SHB.VN   5.85096   0.867007

Cổ phiếu bị định giá cao:

   Ticker  P/E Ratio  P/B Ratio

   VCB.VN  16.049383   3.150340

   AGR.VN  24.421381   1.520071


Việc áp dụng Python trong việc xây dựng chiến lược đầu tư giá trị định lượng không chỉ cải thiện đáng kể khả năng phân tích và xử lý dữ liệu mà còn mang lại cho nhà đầu tư cái nhìn sâu và đa chiều về giá trị nội tại của doanh nghiệp. Qua quá trình lựa chọn  các chỉ số tài chính, đặt ra ngưỡng và tiến hành nghiên cứu sâu rộng, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định dựa trên các cơ sở và giảm thiểu sự chủ quan. Đa dạng hóa danh mục đầu tư và theo dõi hiệu suất cổ phiếu thường xuyên giúp tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro một cách hiệu quả. 

Kết luận, việc áp dụng Python vào chiến lược đầu tư giá trị định lượng giữa phân tích định lượng và định tính, cùng với việc sử dụng dữ liệu tài chính, thị trường và kinh tế, không những giúp nhà đầu tư xác định được giá trị nội tại của doanh nghiệp một cách chính xác hơn mà còn tối ưu hóa quá trình quản lý rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Bằng cách áp dụng những phương pháp này, các nhà đầu tư có thể nâng cao khả năng đạt được lợi nhuận bền vững. Tuy nhiên, cũng cần nhận thức được rằng không có chiến lược đầu tư nào là hoàn hảo, việc liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng và thích ứng với sự thay đổi là yếu tố then chốt để thành công trong đầu tư giá trị định lượng.


Tài liệu tham khảo:

QuantInsti. (2023). "Quantitative Value Investing Strategy in Python.". https://blog.quantinsti.com/quantitative-value-investing-strategy-python/

IBKR Campus. (2024). "Quantitative Value Investing Strategy in Python - Part I. https://ibkrcampus.com/ibkr-quant-news/quantitative-value-investing-strategy-in-python-part-i/Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

20/06/2024

Các chiến lược phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là phương pháp được nhiều nhà đầu tư sử dụng để phân tích và đưa ra quyết định dựa trên biểu đồ giá cả và các ...

18/06/2024

Chiến lược kết hợp giữa chỉ báo Linear Regression với ADX

Chiến lược kết hợp chỉ báo Linear Regression và ADX nhằm tối ưu hóa việc phát hiện xu hướng và độ mạnh của thị trường chứng khoán. Linear Regression giúp ...

11/06/2024

Chiến lược theo xu hướng giữa RSI, PSAR và nến Engulfing

Chiến lược kết hợp sử dụng RSI, PSAR và mẫu hình nến Engulfing nhằm tối ưu hóa việc phát hiện và khai thác các cơ hội trong xu hướng thị ...

09/06/2024

Hiệu suất vượt trội của chiến lược đảo chiều với các chỉ báo ZLMA và MACD

Chiến lược đảo chiều kết hợp giữa ZLMA và MACD nhằm phát hiện và tận dụng cơ hội đầu tư trong thị trường chứng khoán. ZLMA cung cấp tín hiệu ...

03/06/2024

Chiến lược giao dịch giữa Supertrend và MACD

Chiến lược kết hợp giữa chỉ báo Supertrend và MACD đã chứng minh hiệu quả cao trong việc xác định các tín hiệu mua và bán, với tỷ lệ thắng ...

25/05/2024

Chiến lược giao dịch với chỉ báo mây Ichimoku

Bài viết giới thiệu chỉ báo Ichimoku, một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ do Goichi Hosada phát triển, và hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo này ...

Công Nghệ Tài Chính QM Capital
QM Capital LLC là công ty công nghệ tài chính tiên phong trong lĩnh vực đầu tư thuật toán, cùng sứ mệnh hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư tại Việt Nam.
©2023 All right reserved
Về đầu trang